19 tháng 9, 2015

Bài 1 - Các lệnh căn bản trên imacros

Các lệnh căn bản nhất mình dạy trong bài học này gồm:

 1. TAB
 2. TAG
 3. URL
 4. WAIT
 5. REFRESH
 6. BACK
 7. CLEAR
 8. SET\
 9. ADD
 10. LOOP
 11. CLICK
TAB bao gồm các lệnh:

 1. TAB OPEN: Mở thêm 1 tab mới
 2. TAB T=n: Nhảy tới tab số n. Thay n bằng số. Lưu ý là nếu bạn chỉ có 2 tab đang mở thì không thể nhảy tới tab số 3
 3. TAB CLOSE: Đóng tab hiện tại
 4. TAB CLOSEALLTHERS: Đóng tất cả các tab khác trừ tab hiện tại
TAG có cấu trúc như sau:
TAG POS=n TYPE=type [FORM=form] ATTR=attr [CONTENT=some_content]
Về lệnh này các bạn nên lấy bằng chế độ record. Nó có tác dụng là click vào một cái gì đấy,click vào một nút có nội dung ... chẳng hạn

URL
URL GOTO=Link trang web
URL GOTO=https://www,hocimacros.blogspot.com hay URL GOTO=hocimacros.blogspot.com đều được cả

WAIT
WAIT SECONDS=n Chờ n giây.Thay n bằng một số nào đấy

REFRESH
Chỉ đơn giản là làm mới lại trang giống nút F5 mà thôi

BACK
Quay lại trang trước\

CLEAR
Xóa sạch cookie,data trình duyệt

SET
Đặt giá trị cho 1 biến
Ví dụ:
SET !VAR1 90
và sau đấy chúng ta có thể mang biến này đi sử dụng kết hợp với các lệnh khác
WAIT SECONDS={{VAR1}}

ADD
Thêm giá trị cho 1 biến nào đấy
Ví dụ giá trị !VAR1 vừa rồi có giá trị là 90
ADD !VAR1 20
Thêm giá trị 20 vào biến !VAR1 và giá trị hiện tại của VAR1 là 110

LOOP
Đây là lệnh lặp. Cách ứng dụng đơn giản nhất là đặt SET !LOOP -100 ở cuôi file *.iim thì nó có nghĩa là chạy lặp 100 lần nhưng không chính xác là 100 lần. Nên sử dụng chính xác số lần lặp với file *.iim các bạn nên sử dụng chức năng Play(loop)

Sau đây sẽ có một số code với file *.iim để các bạn hiểu hơn các lệnh vừa học

Ví dụ 1: Căn bản nhất
TAB T=1
URL GOTO=hocimacros.blogspot.com
WAIT SECONDS=20
URL GOTO=whoer.net
WAIT SECONDS=10
CLEAR

Giải thích: Truy cập hocimacros.blogspot.com -> chờ 20 giây -> Truy cập whoer.net -> Chờ 10 giây -> Xóa cookie,data

Ví dụ 2: Bài học với biến !VAR1 và !VAR2
TAB T=1
SET !VAR1 20
SET !VAR2 15
URL GOTO=hocimacros.blogspot.com
REFRESH
WAIT SECONDS={{VAR1}}
URL GOTO=whoer.net
WAIT SECONDS={{VAR2}}
ADD !VAR1 5
URL GOTO=hocimacros.blogspot.com
WAIT SECONDS={{VAR1}}
BACK
CLEAR
SET !LOOP -100

Giải thích: Đặt !VAR1 có giá trị 20 !VAR2 giá trị 15 -> Truy cập hocimacros.blogspot.com -> Làm mới trang -> Chờ 20 giây -> truy cập whoer.net -> chờ 15 giây -> Thêm giá trị 5 vào biến !VAR1 -> truy cập hocimacros.blogspot.com -> chờ 25 giây -> quay lại trang trước(whoer.net) -> xóa cookie,data -> Tiếp tục lặp lại với 100 lần

CLICK X=n Y=m

CLICK vào một vị trí có tọa độ X/Y trên trang web

5 nhận xét: