20 tháng 9, 2015

Bài 6: SAVEAS Lệnh lưu thông tin,tập tin trên site vào máy

SAVEAS TYPE=(CPL|HTM|TXT|EXTRACT|PNG|JPEG) FOLDER=folder_name FILE=file_name
TYPE là kiểu dữ liệu:
  • CPL Lưu toàn bộ mã nguồn của trang we
  • HTM tương tự trên nhưng không có hình ảnh
  • TXT Chỉ có văn bản
  • EXTRACT Giá trị của !EXTRACT Được lưu ở định dạng CSV.Lưu ý: giá trị của EXTRACT biến được thiết lập lại sau khi kêu gọi "SAVEAS TYPE=EXTRACT"
  • PNG một ảnh chụp màn hình của trang web được lưu ở dạng PNG
  • JPEG như trên: một ảnh chụp màn hình của trang web được lưu ở dạng JPEG

FOLDER là thư mục lưu file

FILE là tên file

Ví dụ 1:

TAB T=1
URL GOTO=facebook.com
SAVEAS TYPE=CPL FOLDER=D:\ FILE=facebook

Code trên lưu toàn bộ hình ảnh,mã nguồn của facebook.com vào ổ D

Các bạn có thể thử với từng TYPE để hiểu hơn

Ví dụ 2:  EXTRACT
EXTRACT ở đây như một biến.Dùng để kết hợp với nhiều lệnh khác ví dụ bạn dùng lệnh khác tìm hay tạo ra giá trị nào đó và lưu nó vào EXTRACT. Sau đó thông qua EXTRACT thông tin đó được lưu vào máy

EXTRACT  kết hợp khá tốt với lệnh SEARCH và nhiều lệnh khác. Sử dụng lệnh SEARCH tìm thứ cần tìm và dùng SAVEAS TYPE=EXTRACT để lưu lại nó

Bây giờ mình có 1 link profile facebook của một bạn. Mình chuyển qua UID facebook thông qua trang http://findmyfbid.com/ và sau đấy tìm và lưu mã số UID facebook của mình vào file uidfacebook.txt nằm ở ổ D

TAB T=1
URL GOTO=http://findmyfbid.com/
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:NoFormName ATTR=NAME:url CONTENT=(Địa chỉ profile facebook của bạn)
TAG POS=1 TYPE=BUTTON FORM=NAME:NoFormName ATTR=TXT:Find<SP>numeric<SP>ID<SP>→
SEARCH SOURCE=REGEXP:"<code>([^']+)</code>" IGNORE_CASE=YES EXTRACT=$1
SAVEAS TYPE=EXTRACT FOLDER=D:\ FILE=uidfacebook.txt

Lệnh SEARCH bạn có thể tìm ở bài học trước nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét